Radio Bingo

Wedstrijdreglement

Dit algemeen wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die Radio Bingo, met adres te Wagenstraat 7, 8800 Roeselare (mede) organiseert. Per wedstrijd kunnen specifieke aanvullende deelnemingsvoorwaarden gelden. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.

1. Deelnemen aan een wedstrijd kan enkel zoals vermeld bij de wedstrijd.

2. Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon met uitzondering van:

  • medewerkers van Radio Bingo, en
  • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Radio Bingo en Bingo vzw kunnen te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door Radio Bingo voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

3. Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

4. Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

5. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

6. Per deelnemer kan maximum één prijs per wedstrijd gewonnen worden. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

7. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Uitslagen en beslissingen van Radio Bingo en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

8. Deelnemers verklaren er zich door deelname aan een wedstrijd mee akkoord dat men als winnaar met naam, woonplaats en winnende antwoord wordt bekend gemaakt door Radio Bingo, eventueel ook met foto op de website van Radio Bingo. Radio Bingo en/of Bingo vzw is daarvoor geen enkele vergoeding verschuldigd.

Informatie en personengegevens die bij een wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd voor gebruik van Bingo vzw. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot persoonlijke gegevens en het verbeteren ervan.

9. Radio Bingo en Bingo vzw maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Zij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld of andere prijs.

10. Een prijs dient steeds persoonlijk afgehaald te worden bij Radio Bingo, Wagenstraat 7, 8800 Roeselare, tenzij anders medegedeeld. De prijs dient op het afgesproken tijdstip afgehaald te worden. Indien niet afgehaald op het afgesproken tijdstip, en zonder voorafgaande verwittiging heeft de winnaar geen recht meer op de prijs.

Op verzoek van de winnaar kan een prijs verzonden worden. Dit gebeurt steeds aangetekend en op kosten van de winnaar. Een prijs wordt pas verstuurd als het bedrag voor verzendingskosten overgemaakt is op de rekening van Bingo vzw. Indien een prijs verstuurd wordt, kan Radio Bingo en/of Bingo vzw niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Radio Bingo en/of Bingo vzw kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

Prijzen, zoals o.a. toegangstickets die klaar zullen liggen aan de ingang van het evenement, kunnen enkel daar persoonlijk afgehaald worden. De tickets worden op geen enkele andere wijze aan de winnaar bezorgd.

11. Radio Bingo en/of Bingo vzw kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Radio Bingo en/of Bingo vzw ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan Radio Bingo en/of Bingo vzw niet verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.

12. Druk-, zet-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Radio Bingo en/of Bingo vzw.

13. Radio Bingo kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.